První kroky

Od března do října 2015 probíhal v našem středisku projekt PRVNÍ KROKY – venkovní vzdělávací programy zaměřené na přímý kontakt dětí s přírodou.

 

            

 

Charakteristika a předmět projektu.

 

V současné době techniky a počítačů je možnost přímého kontaktu dětí s přírodou omezena. Čas, který stráví děti v přírodě formou vzdělávacích programů, je nejen prevencí fyzických a psychických problémů, ale také velmi účinnou formou výchovy a vzdělávání. Informace, získané vlastním prožitkem a přímým kontaktem dětí se zvířaty, přírodou a okolním prostředím, mají dlouhodobý účinek. Ve spojení s možností samostatného plnění tematicky zaměřených úkolů pomáhají dětem hravou a nenásilnou formou k přijetí hodnot a osvojení chování směřující k ochraně a péči o životní prostředí a budování úcty k životu ve všech jeho formách.

K realizaci programů, založených na přímém kontaktu se zvířaty a okolní přírodou není většina školských zařízení a organizací v Moravskoslezském kraji přizpůsobena. Projekt „První kroky“ tak prostřednictvím venkovních vzdělávacích programů nabídl jedinečnou příležitost interaktivní a prožitkové výuky v přímém kontaktu dětí se zvířaty a okolní přírodou statku.

 

Cíle projektu. 

 

Hlavní cíl projektu „První kroky“ vychází z motta naší společnosti: „ Láska a poznávání přírody je prvním krokem k její ochraně“. Cílem je tedy, prostřednictvím venkovních výukových programů, poskytnout dětem (a zprostředkovaně také jejich rodičům) možnost učinit první kroky k vytvoření vztahu a poznávání přírody a to přímým kontaktem s faunou a florou v ekosystému, kde žijí.

 

Dílčí cíle projektu:

·         Podpořit minimálně 550 dětí, žáků a studentů realizací venkovních výukových programů

Podpořeno bylo 575 dětí a 50 dospělých

·         Realizovat 16 venkovních výukových programů pro nejmenší děti (od 1,5 roku do 5 let) v doprovodu rodičů

Realizováno bylo 16 programů Happy pony

          Realizovat 20 exkurzí spojených s environmentálním programem pro věkovou kategorii od předškolního věku přes oba stupně základní školy až po školy             střední

Realizováno bylo 24 výukových programů pro školy

·         Hravou a nenásilnou formou jsme u dětí pomáhali rozvíjet  lásku k fauně a floře

·         Přirozeným způsobem jsme děti seznamovali s potřebami a možnostmi komunikace s poníky a ostatními zvířaty na statku

·         Pomohli jsme zvýšit environmentální gramotnost dětí všech věkových kategorií s důrazem na hledání souvislostí v soužití člověka s přírodou

·         Obsahově a metodicky jsme zpracovali venkovní výukové programy

·         Areál jsme vybavili informativními tabulemi a potřebnými pomůckami ke zkvalitnění realizace výukových programů

·         Dětem jsme umožnili smysluplné trávení volného času uprostřed přírody

·         Při přímém kontaktu dětí se zvířaty jsme využili animoterapeutické prvky 

 

 

Přínos projektu v cílovém regionu pro cílovou skupinu z hlediska ochrany přírody a životního prostředí. 

 

Cílovou skupinou projektu byly děti od 1,5 let, děti předškolního věku, žáci 1. a 2. stupně základní školy a studenti středních škol z regionu Moravskoslezského kraje. Účast rodičů na těchto programech bylo významným vedlejším přínosem projektu. Programy byly zpracovány do 4 tematických celků, dle věkové kategorie účastníků a příslušných rámcově vzdělávacích programů. Interaktivní a prožitkovou formou tak doplnily výuku průřezového tématu EVVO v mateřských, základních a středních školách.

Základním přínosem pro cílovou skupinu je aktivní účast na kvalitně metodicky i obsahově zpracovaných výukových programech, které přispějí k upevnění vztahu k přírodě a zvýšení povědomí o environmentální problematice, které jsou základním předpokladem k hledání souvislostí v soužití člověka s přírodou, snaze o ochranu životního prostředí a hledání východisek pro udržitelný rozvoj.

Realizace venkovních vzdělávacích programů zvýšila environmentální gramotnost dětí všech věkových kategorií. Rodičům, kteří doprovázeli nejmenší děti, poskytl projekt potřebné znalosti, schopnosti a dovednosti, jak vést své děti k lásce a poznávání přírody. Přímý kontakt s poníky a ostatními zvířaty v sobě nesl animoterapeutické prvky a přispěl tak ke zvýšení zdraví a kvality života dětí. V neposlední řadě byl areál Jarošova statku dovybaven informačními tabulemi a pomůckami, které přispějí ke zkvalitnění realizace venkovních výukových programů v budoucích letech.

 

Aktivity, které vedly k dosažení cílů projektu:

 

A)    Venkovní programy zaměřené na přímý kontakt dětí s přírodou

 

„Happy pony“ : Venkovní program určený pro děti od 1,5 do 5 let v doprovodu rodičů.

Popis: Jde o dvouhodinový program v prostorách Jarošova statku, děti s rodiči jsou rozděleni do skupinek a postupně se účastní aktivit zaměřených na přímý kontakt se zvířaty a okolní přírodou. Cílem je hravou a nenásilnou formou podporovat u dětí lásku k poníkům a ostatním zvířátům. Naučí je, jak se k nim chovat a co všechno zvířáta ke svému životu a spokojenosti potřebují. Většina aktivit probíhá ve venkovních prostorách statku a okolní přírodě. Děti i rodiče tak mimoděk nacházejí souvislosti mezi faunou a florou a živou i neživou přírodou. Tímto způsobem se rozvíjí láska a vztah k přírodě, vzájemná komunikace, sociální a empatické chování dětí. Rodiče stráví příjemné chvíle s dětmi a zároveň získají potřebné znalosti, schopnosti a dovednosti, jak vést své děti k lásce, poznávání a ochraně přírody.

Aktivity jsou obměňovány dle ročního období a počasí a přizpůsobovány věku dětí. Při aktivitách jsou děti i rodiče metodicky i fakticky vedeni lektory. Bezpečnost při kontaktu se zvířaty zajišťují také asistenti.

 

       

 

Aktivity v průběhu výukového programu: (názvy odpovídají věkové kategorii)

„Mazlení se zvířátky“ Pod vedením asistenta si děti hladí minikoně, poníky, králíky, morčata, minikozy. Učí se, jak se zvířátky zacházet a jak s nimi komunikovat, aby jim při manipulaci a hlazení neubližovaly, ale aby to bylo příjemné oběma stranám. Na základě přímého kontaktu a silného emotivního prožitku se tak utváří vazby a vztah ke zvířatům. Tato aktivita nese také anomiterapeutické prvky.

    

„Péče o zvířátka - bobkování, komunikace a čištění“ Pod vedením asistenta děti čistí minikoně a poníky. V rámci svých možností a za pomoci rodičů napodobují formou hry vyklízení boxů, napájení a krmení zvířat. Děti si uvědomují nutnost péče o zvířata a přírodu. Prožitkově a interaktivně vnímají jejich reakce, potřeby a spolu s rodiči vnímají také fakt produkce odpadu a ovlivnění přírody chovem zvířat.

  

„Komunikace s minikoni a poníky“ Děti se za asistence odborníků učí bezpečné komunikaci a vodění minikoní a poníků, například vycházkou v přírodě, nebo slalomem kolem kuželů. Poníci a minikoně jsou vybaveni ohlávkami a vodítky. Děti je oslovují, vodí, dávají jim srozumitelné verbální i neverbální povely a mají možnost si vyzkoušet jejich reakce. Tato aktivita je tak jedinečnou příležitostí zjistit, jak bezpečně se zvířaty komunikovat a ujistit se, že je možné nalézt „společnou řeč“, pokud se člověk přizpůsobí jejich projevům komunikace.

  

„Vození na minikoních a ponících“ Poníci a minikoně jsou vybaveni podsedlovými dekami a madly nebo jsou nasedláni a voděni asistenty nebo lektory. Děti se svezou a provádějí jednoduchá cvičení. Zároveň vnímají pohyb koně a nevědomky tomu musí přizpůsobit také své pohyby. Ve spojení se silným emotivním prožitkem tak dochází také k rozvoji jemné a hrubé motoriky dětí a upevňování jejich psychikého i fyzického zdravotního stavu. Kromě terapeutických prvků je tato aktivita silnou motivací a přiměřeně věku objasňuje možnost využití těchto krásných zvířat. Záměrně je zařazena až na konec programu, aby si děti uvědomily, že nejdříve je potřeba se o zvířata postarat a teprve potom si mohou užít tyto krásné okamžiky.  Při této aktivitě je zajištěna bezpečnost dětí přilbou a bezpečnostní vestou. Minikoně a poníci jsou k tomuto účelu speciálně vycvičeni. 

 

  

Pro tyto aktivity řešitelé projektu připraví areál, pomůcky a zvířata. Rodiče dětí budou vždy před zahájením programu poučeni o pravidlech bezpečnosti a seznámeni s průběhem aktivity. V průběhu realizace aktivity řešitelé projektu metodicky i fakticky vedou děti i rodiče tak, aby bylo dosaženo cílů projektu.

 

B) Programy zaměřené na podporu environmentální gramotnosti žáků a studentů

Exkurze spojené s environmentálním programem zaměřené na přímý kontakt dětí se zvířaty a okolní přírodou

 

Popis: Jde o dvou nebo tříhodinové programy (dle věkové kategorie dětí) v areálu Jarošova statku. Jednotlivé programy jsou  určeny pro skupiny dětí  předškolního věku, 1. a 2. stupňě základních škol a středních škol a skupiny dětí v rámci volnočasových aktivit jiných organizací. Pro tyto účely budou metodicky zpracovány 4 druhy výukových programů (dle věkové kategorie cílové skupiny), včetně pracovních listů. Metodicky i obsahově budou tyto programy sestaveny tak, aby byly v souladu s  Rámcově vzdělávacími programy pro školy a zahrnovaly oblasti průřezového tématu environmentální výchovy. Programy budou zaměřeny na tyto okruhy: Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí a Vztah člověka k prostředí. Budou vedeny interaktivní prožitkovou formou, která plně využívá prostředí statku a okolní přírody. Rovněž bude zpracováno 5 informativních tabulí, které budou umístěny v prostorách Jarošova statku. Na těchto tabulích budou umístěny jak obecné informace s environmentální tématikou, tak konkrétní  popis prostředí a zvířat na Jarošově statku. Budou přímo využitelné při realizaci výukových environmentálních programů, ale budou také sloužit pro zvyšování informovanosti ostatních návštěvníků ekologického střediska na Jarošově statku. Aktivity v rámci programu budou rovněž zaměřeny na přímý kontakt se zvířaty a okolní přírodou.

Průběh: Účastníci nejdříve absolvují exkurzi, kde se interaktivní formou seznámí s areálem a jeho okolím. Dále budou exkurze zaměřené na jednotlivé druhy chovaných zvířat, jejich potřeby a formy komunikace. Bude následovat environmentální program formou hry, plněním úkolů, vyplňováním pracovních listů, diskuze. Pro doplnění a motivaci si účastníci vyzkouší  jízdu na koni vedeném vodičem. Koně nebo poníci budou vybaveni podsedlovými dekami a madly nebo budou nasedláni a voděni asistenty pod dohledem lektorů. Děti se svezou a provádějí jednoduchá cvičení. Zároveň vnímají pohyb koně a působení této jízdy na psychiku i pohybovou soustavu člověka. Uvědomí si tak možnosti využití zvířat k jiným, než hospodářským a sportovním účelům účelům. Tato aktivita v sobě nese prvky hipoterapie a je součástí aktivit zaměřených na přímý kontakt se zvířaty. Bezpečnost účastníků bude zajištěna přilbami a bezpečnostní vestou. Na závěr děti vyplní pracovní listy, kde využijí informace získané z exkurze, environmentálního programu, informativních tabulí a z vlastních zkušeností a prožitků ze statku.

Také pro tyto aktivity řešitelé projektu připraví areál, pomůcky a zvířata. Děti, žáci, studenti a jejich pedagogický doprovod budou vždy před zahájením programu poučeni o pravidlech bezpečnosti a seznámeni s průběhem aktivity. V průběhu realizace aktivity řešitelé projektu metodicky i fakticky vedou děti účastníky tak, aby bylo dosaženo cílů projektu.

 

Dopad projektu

Celkově byly projektem podpořeny osoby z 31% z města Studénka a z 69% z ostatních  měst Moravskoslezského kraje.Dopad projektu hodnotíme tedy jako regionální.

 

Udržitelnost

Díky projektu První kroky byly metodicky a obsahově zpracovány venkovní vzdělávací programy, areál byl vybaven potřebnými pomůckami, byly vytvořeny  a instalovány informativní tabule. Naše organizace je i nadále schopna zajistit personální zajištění. Školy, organizace i jednotlivci projevili o tyto programy velký zájem. Programy na podporu zvýšení environmentální gramotnosti žáků budou probíhat i nadále, program Happy pony pro nejmenší děti a rodiče bude vzhledem k velké časové a organizační náročnosti realizován po menších úpravách.

Celkově hodnotíme projekt První kroky jako velmi úspěšný.

 

 

 

„Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP“.