Návštěvní řád Jarošova statku

Přejeme si, abyste si z každé návštěvy statku odnášeli jen samé krásné zážitky. K tomu ale potřebujeme, abyste pokaždé dodržovali základní pravidla bezpečnosti.

Vstupem do areálu Jarošova statku a na námi pořádané akce také souhlasíte s případným pořizováním a zveřejňováním fotografií vás či vašich dětí 

PRAVIDLA BEZPEČNOSTI, CHOVÁNÍ A OCHRANY ZDRAVÍ při aktivitách společnosti Příroda kolem nás o. p. s. v rámci střediska ekologické výchovy Jarošův statek

Pro zajištění bezpečného provozu a zdraví neohrožujícího prostředí v prostorách areálu Jarošova statku (dále jen areál) vydáváme dle ustanovení Zákoníku práce v platném znění, jako součást prevence rizik, tato Pravidla bezpečnosti, který je závazný v rozsahu seznámení pro všechny osoby zdržující se v prostorách areálu na základě smluvního vztahu a další osoby, které prostory areálu navštěvují.

A. VŠEOBECNÉ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY

 1. Všechny osoby před vstupem do areálu jsou povinny se seznámit s těmito pokyny.
 2. Areál je přístupný každý den od 8.00 hod do 18.00 hod. Mimo tuto dobu je zakázáno vstupovat do areálu vyjma objednaných návštěvníků.
 3. Děti mladší 15 let mají pohyb po areálu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za dítě zodpovídá.
 4. Do areálu je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek a osobám v karanténě. Rovněž je zakázáno alkohol do areálu donášet.
 5. Psy je povoleno v areálu vodit pouze na vodítku.
 6. Je zakázáno vstupovat do vymezených prostor, které jsou vyznačené na plánku areálu.
 7. Do prostorů výběhu koní, stájí a dalších uzavřených prostor je povolen vstup pouze na povolení a v doprovodu určené pověřené osoby. Výběhy koní jsou zabezpečeny elektrickým ohradníkem.
 8. Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa, nebo jinak znečišťovat prostředí.
 9. Je zakázáno chovat se hlučně, nebo jakýmkoli způsobem plašit zvířata.
 10. Je zakázáno krmit koně i ostatní zvířata.
 11. Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení, včetně odložených věcí v zaparkovaných vozidlech.
 12. Provozovatel areálu ručí za ztráty jen za podmínek a do výše stanovené občanskoprávními předpisy.
 13. Oznamte prosím pracovníkům areálu případy porušování návštěvního řádu a situace ohrožující bezpečí návštěvníků či zvířat.
 14. Vstup do areálu Jarošova statku je na vlastní nebezpečí! 

B. USTÁJENÍ, JÍZDA NA KONI, KROUŽKY A OSTATNÍ CHOVATELSKÉ AKTIVITY

1. VSTUP DO AREÁLU (stáje, jízdárna, výběhy) A POHYB OSOB

1.1 Areál je v provozu denně 8.00 – 18.00 hod.

1.2 Chod areálu řídí – provozovatel areálu, nebo osoba jím pověřená. Ve věcech výcviku je mohou zastoupit příslušný instruktor, cvičitel nebo službu konající osoba.

1.3 Vstup do stáje ke všem zvířatům je povolen pouze účastníkům kroužků, rekreačního ježdění, majitelům koní, členům statku. Hostům pouze v jejich doprovodu, nebo se souhlasem provozovatele areálu nebo osoby jím pověřené.

1.4 Parkování motorových vozidel je povoleno pouze na vyhrazeném parkovišti.

1.5 Při příchodu do areálu je povinností každé osoby ohlásit se u provozovatele areálu, příp. osoby jím pověřené, nebo služby a respektovat jejich pokyny.

1.6 Vstup do provozních prostor areálu, které bezprostředně nesouvisí s ustájením a pohybem koní a péčí o ně, je zakázán (sklady, atd.). Vstup do šatny, sedlovny a klubovny je povolen pouze oprávněným uživatelům. Ostatním osobám pouze v jejich doprovodu.

2. PÉČE O KONĚ A OSTATNÍ ZVÍŘATA

2.1 Ke koním lze přistupovat jen se svolením provozovatele areálu, osoby jím pověřené, cvičitele, instruktora, nebo majitele koně, případně v jejich doprovodu. Vstup do stájových boxů, ke zvířatům, jízdárny a výběhů je bez těchto osob zakázán. Hrozí nebezpečí úrazu!

2.2 Ve stájích a výbězích při zacházení s koňmi a ostatními zvířaty je nutné chovat se klidně, neběhat, nekřičet, nebo jinak plašit koně a ostatní zvířata. Bez souhlasu provozovatele je zakázáno všechna zvířata krmit.

2.3 Před přistoupením ke koni je nutné koně dostatečně hlasitě oslovit a přistupovat k němu zpravidla z jeho levé strany. Na volném prostranství nikdy nepřistupovat ke koni zezadu a v případech, kdy není jiná možnost, koně důrazně oslovíme.

2.4 Při výcviku a ošetřování koni je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost – buď stát těsně u koně, nebo v takové vzdálenosti, aby nemohlo dojít k zasažení kopyty, nebo kousnutí. Bez vědomí provozovatele areálu, osoby jím pověřené, nebo cvičitele je přístup ke koním zakázán.

2.5 Je zakázáno dávat prsty do klecí a kotců zvířat, otvírat klece a kotce a jakákoliv manipulace s malými zvířaty bez svolení provozovatele areálu, osoby jím pověřené, instruktora, nebo osoby konající službu.

2.6 Účastníci jízdy na koních musí být vhodně oblečeni a vybaveni ochrannými pomůckami. Každý jezdec musí mít kvalitní jezdeckou přilbu, jezdecké boty nebo chapsy doplněné kotníčkovou obuví s rovnou podrážkou. Dále se doporučují: pružné jezdecké kalhoty a sportovní košile, nebo svetr s dlouhým rukávem a kožené rukavice. Je zakázáno nosit náhrdelníky, řetízky, náramky, velké prsteny a jiné předměty, které by se mohly snadno zachytit na výstroji koně.

3. JEZDECKÝ VÝCVIK, JÍZDA NA KONÍCH

3.1 Před zahájením jízdy na koních, jsou účastníci i cvičitel povinni provést kontrolu sedlového materiálu a ostatní výstroje koně. Pokud zjistí závadu účastník, je povinen ji ihned nahlásit cvičiteli.

3.2 Všichni účastníci jsou povinni se chovat ohleduplně ke koním, k ostatním jezdcům, kolemjdoucím a k okolní přírodě. Účastníci zdraví kolemjdoucí první.

3.3 Je vhodné, aby účastníci kurzů, rekreační jezdci, pravidelní jezdci, ošetřovatelé a další osoby podílející se na provozu areálu byli očkováni proti tetanu a doporučuje se, aby měli uzavřeno i úrazové pojištění. U dětí a mladistvých do 18 let musí dát písemný souhlas k jízdě a jakéhokoli pohybu kolem koní alespoň jeden z rodičů. U začínajících jezdců se doporučuje i souhlas ošetřujícího lékaře.

3.4 Jezdecký výcvik, jízda na koních a ponících jsou provozovány na vlastní nebezpečí účastníků. Před zahájením kroužků a kurzů musí účastník vyplnit přihlášku a podepsat prohlášení, že si je tohoto rizika vědom (u dětí prohlášení podepíše jejich zákonný zástupce).

3.5 Jezdecký výcvik, jízda na koních a ponících je zakázán pod vlivem alkoholu, drog, nebo jiných psychotropních látek a je zakázáno při těchto činnostech jíst, pít, žvýkat, kouřit a telefonovat. 3.6 Koně, kteří jsou využíváni pro výuku dětí a začátečníků jsou hodní, vychovaní, nekoušou ani nekopou a jsou zvyklí na pohyb dospělých i dětí kolem sebe. Přesto však to jsou živá zvířata a nelze zcela vyloučit riziko úrazu.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

4.1 Každá osoba zdržující se v areálu, je povinna dodržovat bezpečnostní, protipožární, zdravotnické, hygienické, veterinární a jiné předpisy, pokyny provozovatele areálu, osoby jím pověřené, a podmínky stanovené pro provoz Jarošova statku.

4.2 V prostorách areálu jsou všichni uživatelé povinni dodržovat pořádek a čistotu. Každý je povinen uklidit použité věci a nářadí na určená místa, pokud způsobí nečistotu, ihned ji odstraní. To platí zejména v prostorách stájí, sociálních zařízení, sedlovně, šatnách atd.

4.3 V celém prostoru ustájení (stáje, sedlovna, sklady sena, slámy a pilin a další objekty v tomto prostoru) platí přísný zákaz kouření a zacházení s otevřeným ohněm. Pro práce s otevřeným ohněm (svařování apod.) musí být vystaveno písemné povolení s určením bezpečnostních opatření a požárních hlídek.

4.4 Všichni účastníci jezdeckého provozu v areálu jsou povinni respektovat pokyny provozovatele areálu, osoby jím pověřené, nebo cvičitele a instruktora a to jak na jízdárně a v terénu, tak i ve stáji či na dalších místech souvisejících s jezdeckými činnostmi, ostatními kroužky, nebo péčí o koně a ostatní zvířata.

4.5 Bez souhlasu provozovatele areálu je zakázáno umisťovat osobní předměty ve společných prostorách a stájích, přemisťovat předměty v majetku provozovatele areálu a používat v prostorách vlastní elektrické přístroje a zařízení.

4.6 Po dobu konání sportovních a jiných akcí jsou všichni povinni respektovat opatření pořadatele a řídit se pokyny pořadatelské služby.

4.7 Každý je povinen v případě úrazu osoby poskytnout první pomoc a dle potřeby zavolat lékaře. V případě úrazu koně nebo jiného zvířete kontaktovat odpovědnou osobu, cvičitele nebo službu konající personál. Každý úraz, vzniklý v době konání aktivit a kroužků na Jarošově statku je nutné neprodleně hlásit cvičiteli nebo vedoucímu kroužku či aktivity.

4.8 Každý přítomný je povinen ohlásit provozovateli areálu vznik požáru, nebo situaci vyžadující zásah Policie ČR a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí. Každou mimořádnou událost především hlásit na tel. číslech ohlašovny (hasiči, první pomoc, policie).

4.9 Ohlašovny na tel. číslech:

PRVNÍ POMOC 155

HASIČI 150

POLICIE 158

Odpovědná osoba: Ing. Dziadková Kateřina 777 112 328, 724 061 721 Platnost od 1.8. 2013

Všichni návštěvníci areálu, jezdci, účastníci kroužků, majitelé a příznivci koní jsou povinni tyto podmínky dodržovat, aby neubližovali koním a zvířatům, svému okolí a ani sobě a aby se jízda a práce kolem koní a zvířat odvíjela ve vstřícném, přátelském a ohleduplném duchu.