Podpora cestovního ruchu v MSK v r. 2018

Od června 2018 do října 2019 probíhá v našem středisku ekologické výchovy projekt Agroturistika na Jarošově statku, který je podpořen z dotace Moravskoslezského kraje v rámci projektu Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2018.


 

Cíle projektu 

Cílem projektu je podpořit turismus přívětivý k životnímu prostředí v Moravskoslezském kraji, zkvalitnit podmínky pro návštěvníky střediska ekologické výchovy Jarošův statek ve Studénce a zvýšit povědomí o možnostech agroturistiky v našem regionu.

Jarošův statek je situován v krásné přírodě v blízkosti zámku Studénka a CHKO Poodří. Nabídka aktivit s ekologickou tématikou a spolupráce s dalšími subjekty z oblasti cestovního ruchu podpoří rozvoj agroturistiky v Moravskoslezském kraji. Realizací aktivit získávají děti a návštěvníci širší znalosti o přírodě a zvířatech na statku, což jim pomáhá rozvíjet svůj vztah k přírodě, prostředí, ve kterém žijeme i sobě navzájem. Do aktivit jsou s úspěchem začleňovány i děti s handicapem, což umožňuje nejen jejich fyzický a psychický rozvoj, ale také začlenění do společnosti.

Cíle dosáhneme realizací víkendových a prázdninových aktivit zaměřených na poznávání přírody a přímý kontakt se zvířaty na Jarošově statku. Aktivity jsou vhodné jak pro zdravé, tak pro zdravotně handicapované děti. Realizovat budeme víkendové aktivity MINI PONY (15 akcí) a prázdninové příměstské tábory MALÝ FARMÁŘ (4 turnusy) a JEZDECKO-CHOVATELSKÝ (10 turnusů). K zajištění bezpečnosti dětí při těchto aktivitách pořídíme nové bezpečnostní pomůcky – jezdecké přilby (6 ks), bezpečnostní vesty (2 ks) a páteřní chrániče (3 ks).

Dále zajistíme kvalitnější podmínky pro návštěvníky Jarošova statku. Vyměníme vstupní vrata do hlavní budovy stájí, opravíme vykotlané zdi v haličce, kde pobíhají aktivity za nepříznivého počasí a opravíme zpuchřelou a odpadávající omítku v klubovně, kterou využívají návštěvníci aktivit k převlékání a odpočinku. Pro rozšíření agroturistických služeb vybudujeme dva boxy pro koně a v hlavní stáji zavedeme napáječky, čímž dojde k usnadnění a zefektivnění péče o koně.

Ke zvýšení povědomí o agroturistických službách v našem regionu vytvoříme nové webové stránky a vytiskneme propagační materiály. Kvalitnější prezentace služeb umožní také vyšší příjmy společnosti, což zajistí udržitelnost projektu.

Jezdecko – chovatelský příměstský tábor

Jedná se o pětidenní turnusy konané v době letních prázdnin, určené dětem od 8 do 15 let. Možná je také účast handicapovaných dětí. Rodiče děti každý den ráno v 8:00 přivezou na statek a odpoledne po ukončení programu kolem 16 hodiny si děti opět vyzvedávají. Program připravují a zajišťují zkušení lektoři, instruktoři a asistenti.

Hlavním tématem tábora je poznávání přírody, koní, poníků a dalších zvířat. Děti se dozví, jak o koně pečovat, jak je čistit, co vše koně potřebují ke spokojenému životu. Péči o koně si sami vyzkouší, stejně jako nejkrásnější pohled na svět – pohled z koňského hřbetu. Každý den je do programu zařazena jízda na koni na lonži nebo s vodičem v kroku, v klusu, případně ve cvalu – podle schopností dětí. Děti se také seznámí s dalšími zvířaty na statku – oslíkem, holandskými kozami, miniovečkami, králíky, kočkami a morčaty a pomohou se o ně starat. Součástí programu jsou také ekologicky zaměřené hry a zábava.

Příměstský tábor Malý farmář

Jedná se o pětidenní turnusy konané v době letních prázdnin, určené dětem od 6 do 15 let. Mladší děti se mohou účastnit po konzultaci s rodiči. Možná je také účast handicapovaných dětí. Rodiče děti každý den ráno v 8:00 přivezou na statek a odpoledne po ukončení programu kolem 16 hodiny si děti opět vyzvedávají. Program připravují a zajišťují zkušení lektoři, instruktoři a asistenti.

Hlavním tématem tábora je poznávání přírody a zvířat na statku - koní, poníků a dalších zvířátek. Děti se dozví, jak se o zvířata na statku starat, jak je čistit a krmit a co vše potřebují ke spokojenému životu. Základní „farmářské“ činnosti si samy vyzkouší, stejně jako nejkrásnější pohled na svět – pohled z koňského hřbetu. Do programu je zařazena jízda na koni nebo poníkovi s vodičem. Děti se také seznámí s dalšími zvířaty na statku – oslíkem, holandskými kozami, miniovečkami, králíky, kočkami, morčaty a pomohou se o ně starat. Součástí programu jsou hry, pohyb, procházky a zábava s ekologickou tématikou.

Mini pony

Víkendová aktivita určená dětem od 5ti let. Probíhá formou víkendových akcí. Hlavním cílem je smysluplné trávení volného času s poníky a ostatními zvířaty v příjemném prostředí Jarošova statku, situovaného uprostřed krásné přírody Poodří. 

Program připravují a zajišťují zkušení lektoři, instruktoři a asistenti.

Program je přizpůsoben věku dětí. Děti se učí pečovat o koně, poníky a ostatní zvířata na statku. Součástí programu je výuka jízdy na ponících, ekologické farmářské hry, pohyb a zábava

Zakoupení ochranných pomůcek

Při aktivitách zahrnujících výcvik na koních a ponících je potřeba, aby byla bezpečnost dětí zajištěna použitím ochranných pomůcek. V rámci projektu jsme pořídili 10 nových jezdeckých přileb a 2 nové bezpečnostní vesty.

Dílčí cíle

Hravou a nenásilnou formou za využití animoterapeutických prvků podpořit u dětí lásku k poníkům, koním a ostatním zvířatům na statku. 

Přirozeným způsobem děti naučit, jak se mají ke zvířatům chovat, jak s nimi bezpečně manipulovat a komunikovat. Ukázat dětem, co všechno zvířata ke svému spokojenému životu potřebují.

U dětí takto přirozeně rozvíjet empatické vnímání, sociální a komunikační dovednosti, zdokonalovat hrubou i jemnou motoriku a celkově tak pozitivně ovlivnit jejich vztah k přírodě.

Oprava zdiva stájí

Vstup do hlavní budovy stájí je ve špatném stavu, stejně jako některé části zdí v haličce, kde probíhá jezdecký výcvik za nepříznivého počasí. Z části zdí jsou vypadnuté cihly, vrata do hlavní stáje netěsní, kolem uchycení vrat jsou mezery, kudy proniká do stáje vzduch. Současná vrata jsou železná, příliš těžká a dětem se s nimi špatně manipuluje. Opravou zdiva a výměnou vrat za dřevěné by se zlepšilo jak prostředí pro klienty, kteří využívají našich agroturistických služeb, tak welfare ustájených zvířat.

Stará vrata:

Nová vrata: 

Halička před opravou:

Halička po opravě:

Oprava klubovny

Klienti, kteří přijedou na Jarošův statek, využívají k převlékání a odpočinku klubovnu. Současný stav omítek v místnosti je nevyhovující, na některých místech je omítka zpuchřelá a odpadává. Vzhledem k tomu, že se jedná o starou budovu, je potřeba omítky až na cihlu oškrábat, zdi ošetřit a nově omítnout.

Klubovna č. 1 před opravou:

Klubovna č. 1 po opravě:

Klubovna č. 2 před opravou:

Klubovna č. 2 v průběhu opravy:

Výstavba boxů pro koně

Se zvyšujícím se zájmem klientů a rozšířením nabídky aktivit vystala potřeba zajištění a ustájení dalších koní/poníků, kteří jsou pro tyto aktivity využívaní. Pro ně je nutné vybudovat vhodné ustájení. Dotaci bychom využili pro vybudování dvou nových venkovních boxů.

Před opravou: 

Po opravě:

Vybudování napáječek do hlavních stájí

V současné době napájíme koně pomocí kýblů. Vybudováním napáječek v hlavních stájí by se stala péče o koně snazší a efektivnější.

Před opravou:

Po opravě:

Vytvoření nové webové prezentace

Současné webové stránky vznikly před 6 lety za použití jednoduchého on-line nástroje pro tvorbu webových prezentací Webnode. Tento nástroj byl k dispozici zdarma, později za mírný poplatek. S rozvojem aktivit naší společnosti jsou však již jeho funkce nedostačující.  Tvorba kvalitních webových stránek nám umožní lepší prezentaci společnosti i aktivit. Nové funkce včetně aplikace pro rezervaci námi nabízených agroturistických služeb usnadní jejich dostupnost klientům. Lepší propagace a dostupnost našich služeb umožní zvýšení příjmů a tím zlepšení finanční situace naší společnosti, což přispěje i k lepší udržitelnosti projektu.

Tisk prezentačních materiálů

Tištěné prezentační materiály, které budou navazovat na webovou prezentaci, umožní lepší propagaci agroturistických služeb.