JÁ NA TO MÁM!

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa: Sociální začleňování a boj s chudobou
Investiční priorita: Strategie prioritně vedeného rozvoje
Specifický cíl: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
Výzva MAS regionu Poodří OP Zaměstnanost