Příroda na statku všemi smysly

Od roku 2020 do roku 2022 probíhal v našem středisku ekologické výchovy projekt Příroda na statku všemi smysly.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Cíl projektu

Cílem projektu „Příroda na statku všemi smysly“ je rozšíření již existující přírodní zahrady, vybudování nových edukačních prvků a postavení přístřešku v areálu střediska ekologické výchovy na Jarošově statku.
Společnost Příroda kolem nás, o.p.s. zde realizuje venkovní vzdělávací ekologické programy založené na přímém kontaktu dětí se zvířaty na statku a okolní přírodou. Ročně tyto programy navštíví několik tisíc dětí z mateřských, základních a středních škol z celého Moravskoslezského kraje. Tyto programy přímo navazují na vzdělávací oblasti školních vzdělávacích programů, především naplňují průřezové téma environmentální výchova. Splněním cíle projektu jsme dosáhli celoročního využití přírodní zahrady a využití i za nepříznivého počasí.
Cílem je rovněž rozšíření již stávajících programů o nové aktivity vybudováním nových prvků přírodní zahrady a vytvoření 2 nových programů. Dojde tak ke zkvalitnění nabídky venkovních ekologických programů a zvýšení počtu dětí, které se budou moci našich programů účastnit.

Popis projektu a konkrétních prvků a jejich přispění k rozvoji EVVO a zejména „učení venku“

Při venkovní výuce na Jarošově statku byla využívaná přírodní zahrada s bylinnou spirálou, hmyzím hotelem, broukovištěm a hmatovým chodníčkem, navazující na ovocný sad. Rozšířením přírodní zahrady a vybudováním nových prvků v rámci projektu „Příroda na statku všemi smysly“ byly obohaceny o nové aktivity venkovní ekologické programy “Malý farmář“ a „ Zvířata a rostliny na statku“. Na základě vybudování přístřešku a nových prvků zahrady byly vytvořeny nové celoroční programy: „Chutě a vůně bylyn“ a „Motýlí svět“. Tyto programy jsou zaměřeny na využití všech smyslů při vnímání zvířat, rostlin a přírody a sledování potřeb a chování zvířat a proměn v rostlinné říši v průběhu čtyř ročních období. Venkovní výuka byla doplněna o environmentální hry a možnost pohybových a kreativních aktivit v prostředí statku a přírodní zahrady. 

Jednotlivé prvky zahrady: 

 • Motýlí svět
 • Motorické vjemy, balanční kůly
 • Ohniště
 • Propustné podium
 • Přístřešek ze dřeva
 • Dřevěný nábytek
 • Vyvýšené záhony
 • Individuální výsadba
 • Výsadba v rámci stavby
 • Vrbová stavba - Iglú
 • Skalka
 • Kompostovací toaleta
 • Kurník
 • Biotopový prvek – hadník (stavba z kamene)

Popis jednotlivých prvků a aktivit

Motýlí svět
K poznání a podpoře motýlů a jiných opylovačů byla věnována výsadba trvalkových záhonů. Motýl je druhý nejvýznamnějšího opylovač rostlin v přírodě. Na jejich podporu byly vysazeny jak živné rostliny (ty, na kterých jsou schopny se vyvíjet larvy/housenky motýlů), tak nektarodárné rostliny poskytující nektar pro dospělce a možnost zimního úkrytu pro užitečný hmyz. Vysazeno bylo celkem 200 ks trvalek ve 2 spojených záhonech (plocha cca 2 x 20 m2), které mají velký význam i v období, která jsou na nektar v přírodě skoupá (konec léta a podzim). Prostřednictvím rostlin (nejen v této části) mohou děti pozorovat a poznávat motýly v jejich přírodním prostředí, zrakem, čichem a hmatem se seznámí s rostlinami a naučí se také znát také zahradní cyklus rostlin v průběhu jednotlivých ročních období– výsadba, péče, údržba, dodání potřebných živiny, zazimování, aj. (vše zamulčováno dřevní štěpkou).

Balanční kůly z akátového dřeva
Byly využity při hrách k rozvoji motoriky dětí. Tyto prvky jsou určeny pro rozvoj zdatnosti a síly v jiném, méně obvyklém prostředí a dítě zároveň stimulují k podání výkonu. Jednotlivé prvky u dětí rozvíjí kondici a koordinační schopnosti a také prostorovou orientaci. Dítě překonává samo sebe a hrou rozvíjí vlastnosti jako je vytrvalost, odpovědnost, sebeovládání, samostatnost a cílevědomost. Tato část byla také doplněna výsadbou 6 ks travin (vše zamulčováno drobným drceným kamenem).

Ohniště
Přírodní zahrada, která je prioritně určena k rozvíjení a prohlubování zájmu dětí o zvířata, rostliny a různé živočichy, má také snahu vytvořit příjemné prostředí a navodit pocit určité pospolitosti. Prostředkem k podpoře komunitního setkávání bylo vybráno ohniště. Oheň vytváří příjemnou atmosféru a je zdrojem pohodového tepla. Důvodem je také skutečnost, že posezení u otevřeného ohně je pro dnešní děti žijící v bytových domech vzácností. Pod vedením lektorů si děti mohou samy rozdělat oheň, což přispívá k rozvoji samostatnosti, kreativity a odpovědnosti za své bezpečné chování při poměrně nebezpečné aktivitě. K posezení bylo v projektu navrženo pořízení 8 ks laviček z polokulatiny. Výsadbu u ohniště tvoří 5 ks listnatých keřů a 20 ks travin (vše zamulčováno drobným drceným kamenem).

Celková plocha ohniště – cca 40 m2 (cca ovál – 6 m x 7 m).

Propustné dřevěné podium
Slouží pro pozorování přírody v zahradě. Podium je složeno ze tří částí s plochou 7 x 3,5 m. Kterákoliv část může být umístěna samostatně pro menší skupinky dětí nebo položena vedle sebe pro pozorování a povídání větší skupiny dětí. Při těchto aktivitách byly z projektu pořízeny a využity stoly a lavice (stůl 2 ks a lavice 8 ks). Variabilita tohoto podia a dřevěný lehce přenositelný nábytek umožní využívat k poznání a hrám celou zahradu. V případě jejich nevyužití (realizaci jiných aktivit v přírodní zahradě) či nepřízni počasí budou uloženy v dřevěném přístřešku (jednoduchá dřevěná konstrukce ukotvena na betonových patkách) - bez pevné podlahy (pouze drenážní štěrková vrstva). Projekt má za cíl pozorovat přírodu ve všech ročních obdobích a rovněž i za nepříznivého počasí, k čemuž přístřešek slouží zejména. Vedle přístřešku jsou umístěny vyvýšené dřevěné záhony (5 ks). Na těchto záhonech se rovněž vysadily trvalky (jahodník – 40 ks). Rostliny v záhonech slouží rovněž k poznávání rostlin a jejich vnímání všemi smysly v průběhu měnících se podmínek ročních období.

Individuální výsadba před látkovou stavbou (teepee)
V areálu se nachází indiánské teepee, před touto stavbou bylo vysazeno 20 ks trvalek a travin a 5 ks keřů. Většina listnatých keřů v projektu byla vybrána s ohledem na podporu hnízdění ptactva, tj. trnitých a s plody. Slouží nejen k pozorování a vnímání těchto rostlin, ale také zde hnízdícího ptactva.

Vrbové Iglú
Vedle současného stanu (teepee) bylo v projektu navrženo umístit obdobnou stavbu, a to z vrbových prutů o obvodu 13-14 m tzv. vrbové Iglú (vrbové pruty zasazené do země, spletené to tvaru kužele). Živé vrbové Iglú poskytuje v parných letních měsících stín a vlhké, velmi příjemné přírodní klima pro relaxaci a hry dětí v rámci ekologických programů na statku.

Výsadba v rámci skalky
Dále projekt zahrnuje výsadbu v rámci skalky (15 ks skalniček) a individuální výsadby kolem skalky, tj. 6 ks kvetoucích keřů a 30 ks trvalek a travin, které opět slouží k poznávání rostlin, vnímání všemi smysly a praktické činnosti v rámci potřeb a péče o rostliny v průběhu čtyř ročních období.

Dřevěný kurník s výběhem pro slepice
Koncept přírodní zahrady na statku počítal i s umístěním kurníku. Dřevěný kurník s výběhem bude sloužit k umístění 5 kusú slepic a kohouta. Děti si prohlédnou „jak slepice bydlí“, zjistí, co jsou to kukaně a hřady a k čemu je slepice používají. Budou pozorovat chování a zvukové projevy drůbeže a rozdíly mezi samcem, samicí, případně mláďaty, zkusí si pohladit peří a také krmení drůbeže. Dozví se o potřebách a chování slepic v průběhu ročních období.

Hadník
Hadník tvoří suchá stavba z kamene. Děti se seznamují se stanovištěm a podmínkami prostředí, které hadi a ještěrky potřebují k životu. Budeme sledovat, jak se ještěrky vyhřívají na teplých kamenech a doufat, že se nám do hadníku nastěhuje některý z užovkovitých hadů, kteří tato stanoviště velmi rádi využívají.

Kompostovací toaleta
Kromě běžného použití v průběhu ekologických venkovních programů jsou děti seznámeny se specifiky použití kompostovací toalety a principem přetvoření lidských exkrementů na kompost, jako další možnosti ekologického zpracování odpadů.

Výsadba stromů
Pro zvýšení biodiverzity bylo vysazeno 6 ks listnatých stromů (viz seznam stromů, keřů a rostlin). Využity byly k pozorování rostlinné říše všemi smysly, uvědomění si proměn a potřeb stromů v průběhu ročních období a rozvoji pohybových aktivit a her. Stín stromů přispívá k příjemné relaxaci v letních měsících.

Vazba projektu na environmentální vzdělávací dokumenty a jeho funkční i časové propojení s využíváním přírodního hřiště/zahrady

Stávající i nově vzniklé venkovní ekologické vzdělávací programy projektu „Příroda všemi smysly“ na Jarošově statku jsou interaktivní a zážitkové. Jsou založeny na přímém kontaktu se zvířaty, rostlinami i neživou přírodou, který areál statku spolu s přírodní zahradou vhodně nabízí. Kromě základních znalostí je kladen důraz především na rozvoj smyslového vnímání, vnímání emocí a podporu jemné i hrubé motoriky dětí. Z hlediska vazby na environmentální vzdělávací dokumenty jsou programy koncipovány tak, aby odpovídaly vhodnému začlenění EVVO do školních vzdělávacích programů. Jde především o naplňování výstupů průřezového tématu environmentální výchova a důraz na rozvoj osobnosti žáků ve smyslu odpovědného environmentálního chování. Jednotlivé aktivity programů podporují především také tyto vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a jeho společnost a průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Způsob údržby přírodní zahrady v následujících obdobích

Udržitelnost projektu je dlouhodobá a přesáhne dobu 3 let. O jednotlivé prvky, rostliny i zvířata budou částečně pečovat děti v rámci venkovních ekologických programů. Na celoroční údržbě a péči se budou podílet děti (pod vedením zkušených lektorů a zaměstnanců statku) z kroužku Malý farmář. Potřebné odborné opravy či zásahy zajistí vedení statku.

Využitelnost a struktura zahrady 

Struktura a využitelnost jednotlivých prvků zahrady v aktivitách venkovních ekologických programů je popsána výše. Vytvořením nových programů: „Chutě a vůně bylyn“ a „Motýlí svět“ bude zajištěna využitelnost celoroční a také při nepřízni počasí.