Ekologické výukové programy pro ZŠ

Hlavní cíl vychází z motta naší společnosti: „Poznávání přírody a láska k ní je prvním krokem k její ochraně“. Cílem je prostřednictvím venkovních výukových programů poskytnout žákům možnost učinit první kroky k vytvoření vztahu a poznávání přírody a to přímým kontaktem s ní.

Programy jsou přizpůsobeny věku žáků, jsou realizovány formou interaktivních her, prožitků a smyslového vnímání.

Programy navazují na RVP ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda a na průřezová témata Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova a výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA